Toelatingsvoorwaarden

TOELATINGSVOORWAARDEN EN AANSLUITINGSPROCEDURE GEACCREDITEERD LID

 

Er zijn drie mogelijke lidmaatschappen:

 1. Geaccrediteerd lid
 2. Voorwaardelijk lid
 3. Student lid

 

1. Geaccrediteerd lid

Moet in het bezit zijn van een officieel Hoger Onderwijs Diploma in diergedragswetenschappen (niveau Bachelor, Master of Postgraduaat) afgeleverd door een erkende Hoger Onderwijsinstelling. De betreffende opleiding behandelt minstens de volgende onderdelen: Wetenschappelijk onderzoek; Ethologie; Menselijke psychologie; Leerprincipes en trainingstechnieken; Welzijn, wetgeving, dier en maatschappij; Neurofysiologie, neuropsychologie, voeding en gedag; Psychopathologie; Diersoortspecifieke gedragsproblemen en gedragstherapie; Toegepaste gedragstherapie voor huisdieren (theorie en praktijk); Stage.
Voor een gedetailleerde inhoud van al deze lesonderdelen verwijzen we naar het huishoudelijk reglement.

 

Aansluitingsprocedure geaccrediteerd lid:

 1. Stuur een uitgebreide CV op naar info@diergedragstherapeuten.org
  Inhoud CV: Gevolgde opleidingen + inhoud (gekregen vakken en samenvatting inhoud per vak) en opsomming praktische ervaring. Voeg ook een kopie bij van behaalde diploma’s of getuigschriften.
 2. Samen met de CV stuur je twee cases per diersoort waarvoor je accreditatie vraagt over verschillende problemen naar keuze.
  De cases moeten de volgende inhoud hebben:
  A. Algemene gegevens m.b.t. het dier en het gezin waarin het leeft en de reden van het consult – korte beschrijving van het probleemgedrag.
  B. Anamnese: Het verloop en ontstaan van het probleem en alle relevante informatie met betrekking tot de case / het probleemgedrag.
  C. Differentiaal diagnose: Per probleem een differentiaal diagnose met telkens de gehanteerde definitie.       Beschrijven van hoe het gedrag is kunnen ontstaan en blijft bestaan.
  D. Diagnose en bespreking: Bespreek a.h.v. de gegevens in de case welke differentialen het niet zijn, waarom niet en wat het wel is. Verantwoord.
  E. Risico-evaluatie: Gedetailleerde evaluatie van het gevaar dat dit dier in deze situatie betekent en conclusie. Degelijk argumenteren.
  F. Behandelingsplan: Gedetailleerd en gefaseerd behandelingsplan van wat je voorstelt voor deze case, met inbegrip van definitie per ‘behandelingstechniek’ etc..
  Stappenplan per oefening uitschrijven.       Opsomming van de mogelijke valkuilen en moeilijkheden waarmee je geconfronteerd kan worden.
  G. Prognose en opvolging: Spreek een prognose uit over het verloop / de evolutie van het probleemgedrag.       Doe ook een voorstel naar opvolging toe en argumenteer waarom je het op die manier aanpakt.
  De cases dienen uitgeschreven te worden met vermelding van de gebruikte referenties.
 3. Na het indienen van je cases ontvang je een bevestigingsmail met de uitnodiging om de retributie van 50 € per case te betalen. Deze dient voor de beoordeling van de cases.
 4. Na ontvangst van de retributie kijkt de secretaris na op volledigheid. Zodra het volledig is kent hij een volgnummer toe aan het dossier dat volledig geanonimiseerd wordt overgemaakt naar twee beoordelaars voor evaluatie.
 5. De beoordelaars evalueren de ingediende cases volledig onafhankelijk van elkaar. Het verslag met hun bevindingen en onderbouwd eindresultaat (positief of negatief) sturen ze terug naar de secretaris die de beide evaluaties nakijkt.

Mogelijke resultaten:

Iedere case wordt positief geëvalueerd:
de secretaris brengt het kandidaat geaccrediteerd lid hiervan op de hoogte; met een uitnodiging tot het betalen van het lidgeld.   Het kandidaat lid wordt mits betaling van dit lidgeld, aanvaard als geaccrediteerd lid van vzw VDG.

Iedere case wordt negatief geëvalueerd:    
de secretaris brengt het kandidaat lid van deze negatieve evaluatie op de hoogte, alsook van de reden. Het kandidaat lid krijgt daarna één gratis herkansing per case.

Eén case wordt positief en één case wordt negatief beoordeeld:
De secretaris vraagt een nieuwe case aan het kandidaat lid.

Voor de herkansing(en) heeft het lid drie maanden de tijd te rekenen vanaf het moment van kennisname van het resultaat van de evaluatie. Resulteert deze herkansing weer negatief, dan moet het kandidaat lid een nieuwe aanvraag tot lidmaatschap indienen en de retributie betalen.       In deze tweede retributie zijn ook weer twee pogingen inbegrepen (initiële kandidatuur + één herkansing).

Positief beoordeelde geaccrediteerde leden mogen dit kenbaar maken op hun website onder de volgende vermelding:
“X is Geaccrediteerd lid van de VZW VDG als diergedragstherapeut voor ‘diersoortin te vullen – Lidnummer: “.

2. Toelatingsvoorwaarden voorwaardelijk lid:

De vzw VDG treft een tijdelijk overgangsmaatregel voor geïnteresseerden die niet voldoen aan de toelatingsvereisten qua opleidingniveau (officieel Hoger Onderwijs Diploma in diergedragswetenschappen (niveau Bachelor, Master of Postgraduaat) afgeleverd door een erkende Hoger Onderwijsinstelling). Deze overgangsmaatregel start op 01/01/2015 en loopt gedurende 5 jaar.
Om voorwaardelijk lid te kunnen worden moet de persoon minimum 3 jaar praktijkervaring hebben als diergedragstherapeut (te bepalen volgens datum BTW/ondernemersnummer of afgesloten contract).

Aansluitingsprocedure voorwaardelijk lid:

 1. Stuur een uitgebreide CV op naar het emailadres:
  Inhoud CV: Gevolgde opleidingen + inhoud (gekregen vakken en samenvatting inhoud per vak) en opsomming praktische ervaring. Voeg ook een kopie bij van behaalde diploma’s of getuigschriften.
  In totaal moet je 5 cases indienen voor de eerste diersoort waarvoor je accreditatie aanvraagt.       Ben je geaccrediteerd voor één diersoort (= 5 positief geëvalueerde cases), dan moet je voor ieder volgende diersoort nog maar twee cases meer indienen.
  Twee van de vijf cases moeten onmiddellijk bij de aanvraag ingediend worden, vergezeld van relevant beeldmateriaal (m.b.t. o.a. probleemgedrag, consult, behandelplan of deel van de training). Stuur ook de eventueel door cliënten ingevulde vragenlijsten mee. Wanneer de eerste twee cases per diersoort goedgekeurd zijn, ben je erkend als voorwaardelijk lid. Om een volwaardig geaccediteerd lidmaatschap te verwerven dien je de overige cases in binnen het jaar na kennisname van je voorwaardelijk lidmaatschap.
 2. Alle cases moeten de volgende inhoud hebben:
  A. Algemene gegevens m.b.t. het dier en het gezin waarin het leeft en de reden van het consult – korte beschrijving van het probleemgedrag.
  B. Anamnese: Het verloop en ontstaan van het probleem en alle relevante informatie met betrekking tot de case / het probleemgedrag.
  C. Differentiaal diagnose: Per probleem een differentiaal diagnose met telkens de gehanteerde definitie.       Beschrijven van hoe het gedrag is kunnen ontstaan en blijft bestaan.
  D. Diagnose en bespreking: Bespreek a.h.v. de gegevens in de case welke differentialen het niet zijn, waarom niet en wat het wel is. Verantwoord.
  E. Risico-evaluatie: Gedetailleerde evaluatie van het gevaar dat dit dier in deze situatie betekent en conclusie. Degelijk argumenteren.
  F. Behandelingsplan: Gedetailleerd en gefaseerd behandelingsplan van wat je voorstelt voor deze case, met inbegrip van definitie per ‘behandelingstechniek’ etc..
  Stappenplan per oefening uitschrijven.       Opsomming van de mogelijke valkuilen en moeilijkheden waarmee je geconfronteerd kan worden.
  G. Prognose en opvolging: Spreek een prognose uit over het verloop / de evolutie van het probleemgedrag.       Doe ook een voorstel naar opvolging toe en argumenteer waarom je het op die manier aanpakt.
  De cases dienen uitgeschreven te worden met vermelding van de gebruikte referenties.
 3. Na het indienen van de eerste twee cases ontvang je een bevestigingsmail met de uitnodiging om de retributie van 50 € per case te betalen. Deze dient voor de beoordeling van de cases.
 4. Na ontvangst van de retributie kijkt de secretaris na op volledigheid. Zodra het volledig is kent hij een volgnummer toe aan het dossier dat volledig geanonimiseerd wordt overgemaakt aan twee beoordelaars.
  Resultaten evaluatie eerste twee cases:

Beide cases positief:
Je wordt als voorwaardelijk lid aanvaard door de vzw VDG.
Vanaf het moment van kennisname van dit resultaat heb je nog maximum één jaar de tijd om de overige 3 cases ter evaluatie in te dienen. Ben je eerder klaar, dan mag je deze uiteraard eerder indienen.

Beide cases negatief:
Je wordt op de hoogte gebracht van de reden en krijgt één gratis herkansing. Daarvoor heb je drie maanden de tijd te rekenen vanaf de datum van kennisname van het resultaat. Is deze herkansing weer negatief dan moet je een nieuwe aanvraag tot lidmaatschap indienen met nieuwe cases (waarvoor je dan ook opnieuw de retributie moet betalen).

Eén case is positief en één case is negatief:
Je moet een nieuwe case indienen.       Is deze negatief, dan moet je een nieuwe aanvraag tot voorwaardelijk lidmaatschap indienen met betaling van de retributie.De drie overige cases stuur je binnen het jaar na kennisname van je voorwaardelijk lidmaatschap naar hetzelfde emailadres. Deze worden eveneens geanonimiseerd overgemaakt aan twee beoordelaars (onafhankelijk van elkaar).   Deze beoordelaars maken verslag op van hun bevindingen met onderbouwd eindresultaat. Zij sturen dit terug naar de secretaris. Ook hier betaal je weer 50 € per ingediende case (één gratis herkansing inbegrepen).
De secretaris kijkt vervolgens alle cases na om te bepalen of je over kan gaan van voorwaardelijk lid naar geaccrediteerd lid.
Mogelijke resultaten:

Alle cases positief geëvalueerd:       Secretaris brengt je op de hoogte dat je kandidatuur tot geaccrediteerd lid wordt aanvaard.       Mits betalen van het lidgeld wordt je lid van de vzw VDG.

Alle cases negatief geëvalueerd:       Dit verneem je via de secretaris, samen met de reden. Daarna krijg je één gratis herkansing om de gefaalde cases terug in te dienen.       Indien er één of meerdere cases negatief beoordeeld worden, worden er nieuwe cases gevraagd aan het kandidaat lid. Voor deze herkansingen heb je drie maanden de tijd te rekenen vanaf het moment van kennisname van het resultaat van de evaluatie.       Resulteert deze herkansing weer negatief, dan moet je een nieuwe aanvraag tot lidmaatschap indienen en de retributie betalen. In deze tweede retributie zijn ook weer twee pogingen inbegrepen (initiële kandidatuur + één herkansing). Uiteindelijk moeten er vijf positieve cases zijn om geaccrediteerd lid te kunnen worden.

 1. Los van deze overgangsmaatregel moedigen we geïnteresseerde leden, die niet volledig voldoen aan de opleidingsvoorwaarden, aan om een opleiding te volgen aan een Hogeschool of Universiteit die voldoet aan de voorwaarden.
 2. Je kan pas een accreditatie voor een tweede diersoort aanvragen als je de accreditatie hebt verkregen voor de eerste diersoort (m.a.w. 5 positief geëvalueerde cases van één diersoort).       Echter, eens je een accreditatie voor een diersoort behaalde, moet je maar twee cases meer indienen per ander nieuw diersoort.
 3. Positief beoordeelde geaccrediteerde leden mogen dit kenbaar maken op hun website onder de volgende vermelding:
  “X is Geaccrediteerd lid van de VZW VDG als diergedragstherapeut voor ‘diersoortin te vullen – Lidnummer: “.

 

3. Student lid

Als je een opleidingsprogramma volgt aan een Hogeschool of Universiteit die voldoet aan de inhoud kan je je inschrijven als student lid.

Stuur een uitgebreide C.V. op met vermelding van praktische ervaring, gevolgde en lopende opleidingen met in bijlage kopie van de behaalde diploma’s/getuigschriften en het inschrijvingsbewijs voor de opleiding tot diergedragstherapeut.

Zodra je afgestudeerd bent kan je de procedure doorlopen om Geaccrediteerd lid te worden.